รู้จัก 12 กิจกรรมทบทวนคุณภาพ


รู้จัก 12 กิจกรรมทบทวนคุณภาพ

กิจกรรมทบทวนคุณภาพเป็นขั้นตอน Check ในกระบวนการของ PDCA หัวใจสำคัญที่สุดในการทำกิจกรรม หัวหน้าพาทบทวนคุณภาพคือการที่หัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าทีมจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ (facilitator) มิใช่ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา หลักการทำหน้าที่ผู้ช่วยเหลือก็คือการทำความเข้าใจกับสมาชิกทุกคนว่าเป้าหมายของกิจกรรมที่จะทำกันคืออะไร เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน แล้วผู้ช่วยเหลือทำหน้าที่สรุปความเห็นของสมาชิกเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น และมีแนวทางการทำงานที่ชัดเจน
          หัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าทีมจะต้องสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองและกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม  ขณะเดียวกันต้องป้องกันการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษสมาชิกด้วยกัน  จุดประสงค์ของกิจกรรมทบทวนคือการค้นหาปัญหาของวิธีการทำงาน มิใช่การค้นหาผู้กระทำผิด  เมื่อใดก็ตามที่เริ่มมีการกล่าวโทษหรือการพยายามค้นหาว่าใครเป็นผู้กระทำผิด  หัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าทีมจะต้องยุติการกระทำดังกล่าวทันที  แนวทางการทบทวนที่เสนอแนะไว้นี้ใช้แนวคิดหมวกหกสีซึ่งเน้นการพิจารณาประเด็นต่างๆ ในมุมมองต่างๆ อย่างครบถ้วน โดยปรับบรรยากาศ ความรู้สึก และความมุ่งหมายของสมาชิกให้ไปในทิศทางเดียวกัน
          ความสำเร็จของกระบวนการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพอยู่ที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้าทีมงาน ไม่สามารถถ่ายโอนความรับผิดชอบนี้ไปให้บุคคลอื่นได้

   ทำให้หน่วยงานมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และกระตุ้นให้เชื่อมกับระบบงานที่สำคัญ
   กระตุ้นให้เปลี่ยนจากการตั้งรับปัญหามาสู่การวิเคราะห์และวางระบบ
   เน้นการวางระบบ ป้องกันความเสี่ยง พัฒนาต่อเนื่อง ตอบสนองต่อเป้าหมายและบริการของโรงพยาบาล

กิจกรรมทบทวนคุณภาพประกอบด้วย 
ความคิดเห็น